ANGLIČTINA pěkně POLOPATĚ jasně jednoduše srozumitelně

Přibližný popis úrovní

Úroveň 0

 • Podrobné probírání látky od úplného začátku
 • Výslovnost, fonetické znaky, anglická abeceda
 • Používání členů
 • Časování slovesa být
 • Přítomný čas prostý a průběhový
 • Modální slovesa CAN, MUST
 • Zájmena osobní v podmětu, předmětu, přivlastňovací
 • Množné číslo podstatných jmen

Úroveň 1       (A1 dle SERR)

 • Sloveso HAVE
 • Pravidlo jednoho záporu
 • Používání SOME, ANY, NO
 •  Stupňování přídavných jmen
 • Modální slovesa COULD, SHOULD, WOULD
 • Použití přítomného času průběhového pro vyjádření budoucnosti

Úroveň 2      (A1 - A2 dle SERR)

 • Vyjádření budoucího času pomocí WILLGOING TO
 • Minulý čas; Slovesa pravidelná a nepravidelná
 • Otázka na podmět
 • Složeniny se SOME, ANY, NO, EVERY
 • Základní použítí předpřítomného času prostého

Úroveň 3      (A2 - B1 dle SERR)

 • -Věty časové a podmínkové s odkazem na budoucnost
 • Trpný rod
 • Podmínkové věty reálné a nereálné
 • Použití předpřítomného času prostého a průběhového
 • Minulý čas průběhový
 • Zájmena zvratná a zdůrazňovací ….SELF
 • Slovesné vazby
 • Frázová slovesa
 • Opisné tvary modálních sloves MUSTCAN
 • Nepřímá otázka

Úroveň 4     (B1 - B2 dle SERR)

 • Předminulý a předbudoucí čas
 • Časová souslednost
 • Použití modálních sloves pro vyjádření možnosti a pravděpodobnosti
 • Podmínkové věty, Věty s vazbami WISH IF ONLY
 • Slovesné a předložkové vazby
 • Frázová slovesa
 • Složitější větné konstrukce

Úroveň 5    (B2 - C1 dle SERR) 

 • Pochopení celého systému soustavy časů
 • Všechy věty podmínková a jejich kombinace
 • Frázová slovesa
 • Specifika trpného rodu
 • Složitější předložkové a slovesné vazby

 

 

 

Úrovně dle SERR  (společný evropský referenční rámec)

Informace čerpány z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Dn%C3%BD_evropsk%C3%BD_referen%C4%8Dn%C3%AD_r%C3%A1mec

Společný evropský referenční rámec (SERR) pro jazyky

V oblasti cizích jazyků definuje šest kategorií podle úrovně znalosti cizího jazyka. Jsou to kategorie A1, A2, B1, B2, C1, C2. Jednotlivé kategorie zohledňují úroveň porozumění při poslechu, čtení, schopnosti konverzace a kvality písemného projevu žáka. Studenti cizích jazyků tak mohou cestovat do Evropy s jazykovým pasem či diplomem z jazykové školy, který obsahuje datum a úroveň žáka dle SERR. V současné době se začínají objevovat i jazykové učebnice, které uvádí referenční úroveň, jakou žák nabyde po nastudování učebnice.

Úrovně dle SERR  (společný evropský referenční rámec)

A1

Úroveň začátečníků, kteří rozumí větám a slovům týkajícím se jejich osoby a jejich okolí. Jsou schopni vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci s mluvčím, který s nimi má trpělivost. Sami dokážou vyjádřit pouze základní myšlenky o své osobě slovními spojeními, která znají ze studia. Umí vyplňovat krátké formuláře dotazující se na jejich osobu.

A2

Studenti této úrovně rozumí mluvenému slovu týkajícímu se někoho a jeho okolí či nakupování a práce. Mohou číst jednoduché texty a orientují se v např. v jídelních lístcích. Jsou schopni jednoduše konverzovat a sdělovat informace o své osobě a užít částečně minulého času. Jsou též schopni jednoduchého popisu. Umí psát jednoduché dopisy o své osobě.

B1

Studenti této úrovně rozumí řeči týkající se aktuálních záležitostí. Rozumí textům obsahujícím pocity, události při použití základních komunikačních slovíček. Dorozumí se v běžných životních situacích a mohou volně diskutovat o tématech, která jsou jim známá. Mohou vyprávět a líčit své touhy; mohou psát texty z oblasti svých zájmů či dopisy s použitím podmiňovacího způsobu.

B2

Rozumí většinou mluvenému slovu zabývajícímu se běžnými problémy (televize, film). Obdobné je to i při čtení textů. Mohou též číst prózu psanou aktuálním jazykem. Jsou schopni plynule konverzovat s rodilými mluvčími ve známé oblasti a dokážou vyjádřit svůj pohled a výhody či nevýhody daného problému. Dokážou napsat podrobný text ze své oblasti a podchytit v něm jasně jeho význam.

C1

Rozumí i nestrukturovanému projevu. Orientují se v pořadech rádia a televize. Rozumí a vciťují se do literárních textů, rozumí odborným textům. Flexibilně komunikují a vyjadřují své myšlenky jasně a bez obtíží. Jsou schopni jasně a podrobně hovořit o všech možných tématech. V psaném textu dokážou volit vhodný směr pro čtenáře.

C2

Po krátkém přizpůsobení rozumí bez obtíží rodilým mluvčím hovořícím o jakémkoliv tématu. Jsou schopni číst složité texty i literární díla a pojednání s abstraktním zabarvením. Při konverzaci vyjadřují jemné významové odstíny, používají idiomatické vazby. Pokud něco nedokáží vyjádřit, bez problémů to obchází jinou formulací, bez narušení hovoru. Umí popisovat odborné texty apod.

 

 

Cambridgeské certifikáty:    Úroveň:      

KET                                        A2 – B1

PET                                        B1 – B2                         

FCE                                        B2 – C1

CAE                                        C1 – C2

CPE                                        C2

 

 

Stahování lekcí
angličtina online

Audiolekce angličtiny
(zdarma nebo za poplatek)

Rychlý kontakt

Jana Dvořáková

Mobil
+420 776 579 310

E-mail
zofie.dvorak@tiscali.cz

Kurzy angličtiny

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.